HomeAbout usLinkContact
น่ารู้ น่าอ่าน
กฎหมายการแบ่งประเภทยาเสพติด
        ในทางกฎหมาย  สิ่งที่ถือว่าเป็นยาเสพติดนั้นจะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน หากไม่มีกฎหมายระบุไว้สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ยาเสพติด  แม้ว่าสิ่งที่เสพนั้นจะมี   ฤทธิ์ที่ทำให้เกิดการเสพติดได้ก็ตาม เช่น สุรา บุหรี

        พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 ได้แบ่งยาเสพติดให้โทษ (มาตรา 7) ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

 ประเภทที่ 1  ยาเสพติดชนิดร้ายแรง มี 38 รายการ ที่สำคัญ คือ เฮโรอีน  แอมเฟตามีน  เอ็กซ์ตาซี  และแอลเอสดี

 ประเภทที่ 2  ยาเสพติดให้โทษทั่วไปมี 102 รายการที่สำคัญ คือ ใบโคคา โคคาอีน  โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง  เมทาโดน  มอร์ฟีน  ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา) ฝิ่น(ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น)

 ประเภทที่ 3  ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ผสม  อยู่  คือ ยารักษาโรคที่มียาเสพติดประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย

 ประเภทที่ 4  สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการที่สำคัญ  เช่น อาเซติค แอน ไฮไดรด์ , อาเซติล คลอไรด์

 ประเภทที่ 5  ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้า อยู่ในประเภท 1-4 มี 4 รายการ คือ กัญชา พืชกระท่อม  พืชฝิ่น  ทุกส่วนของพืชกัญชา  ทุกส่วนของพืชกระท่อม  และพืชเห็ดขี้ควาย

 
 
เข้าดู(36943)


น่ารู้ น่าอ่านมาใหม่ล่าสุด
A00046 26:8:2553 -  กฎหมายการแบ่งประเภทยาเสพติด (36943)
A00042 26:8:2553 -  กฎหมายลิขสิทธ์ (2514)
A00039 26:8:2553 -  กฎหมายการทำร้ายร่างกาย (11188)
A00037 26:8:2553 -  กฏหมายอาวุธปืน (3680)
A00036 26:8:2553 -  กฎหมายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (58493)
ดูทั้งหมด>>

อากาศหนาวท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด (2253)
ทะเล (541)
24.01%
น้ำตก (478)
21.22%
ยอดดอย(860)
38.17%
อื่นๆ (374)
16.60%
มีอีก>>