HomeAbout usLinkContact
งานด้านการจราจร
ป้ายจราจรประเภทบังคับ

หยุด

ให้ทาง

ห้ามเข้า

ห้ามแซง

ให้รถสวนทางมาก่อน

ห้ามกลับรถไปทางขวา

ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามรถยนต์

ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถสามล้อ

ห้ามรถยนต์สามล้อ

ห้ามรถจักรยาน

ห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

ห้ามใช้เสียง


ห้ามคน

ห้ามจอดรถ

ห้ามหยุดรถ

หยุดตรวจจำกัดความเ็ร็ว

ห้ามรถหนักเกินกำหนด

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามรถสูงเกินกำหนด

ให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า

ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย

ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา

ให้ชิดซ้าย


ให้ชิดขวา

ให้เลี้ยวซ้าย

ให้เลี้ยวขวา

ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา

ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา

วงเวียน

สุดเขตบังคับ

 
  
เข้าดู(2715)


งานด้านการจราจรมาใหม่ล่าสุด
A00052 17:5:2552 -  ป้ายจราจรประเภทแนะนำ (10405)
A00051 17:5:2552 -  ป้ายจราจรประเภทเตือน (3284)
A00050 17:5:2552 -  ป้ายจราจรประเภทบังคับ (2715)
A00049 2:5:2552 -  กฎหมายจราจรที่ควรทราบและอัตราค่าปรับ (2234)
ดูทั้งหมด>>

ท่านชอบดื่มน้ำอะไรมากที่สุด (4872)
น้ำอัดลม (1087)
22.31%
ชา-กาแฟ (1162)
23.85%
น้ำเปล่า(1313)
26.95%
น้ำผลไม้ (1310)
26.89%
มีอีก>>