HomeAbout usLinkContact
งานด้านการจราจร
ป้ายจราจรประเภทบังคับ

หยุด

ให้ทาง

ห้ามเข้า

ห้ามแซง

ให้รถสวนทางมาก่อน

ห้ามกลับรถไปทางขวา

ห้ามกลับรถไปทางซ้าย

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามรถยนต์

ห้ามรถบรรทุก

ห้ามรถสามล้อ

ห้ามรถยนต์สามล้อ

ห้ามรถจักรยาน

ห้ามรถจักรยานยนต์

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร

ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์

ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์

ห้ามใช้เสียง